Vol. 4, No. 2 (2013)

Table of Contents

Articles


Amat Mukhadis

 10.21831/jpk.v2i2.1434
PDF

Maksudin .

 10.21831/jpk.v2i2.1435
PDF

Mundilarto .

 10.21831/jpk.v2i2.1436
PDF

Endah Tri Priyatni

 10.21831/jpk.v2i2.1437
PDF

Ajat Sudrajat
Ari Wibowo

 10.21831/jpk.v2i2.1438
PDF

Hasanah .

 10.21831/jpk.v2i2.1439
PDF

Rukiyati .

 10.21831/jpk.v2i2.1440
PDF

M. Miftah

 10.21831/jpk.v2i2.1441
PDF

Yuli Widiyono

 10.21831/jpk.v2i2.1443
PDF

Dwiyanto Joko Pranowo

 10.21831/jpk.v2i2.1442
PDF