Vol 5, No 2

October 2018

Table of Contents

Articles


Dimas Setiaji Prabowo, Mulyana Mulyana

 10.21831/lt.v5i2.17819
99-111

Mia Midianti Nurmalia, Widyastuti Purbani

 10.21831/lt.v5i2.16510
112-119

Desi Rahmawati, Dwiyanto Djoko Pranowo

 10.21831/lt.v5i2.11188
120-132

Heni Dwi Iryanti, Suwarsih Madya

 10.21831/lt.v5i2.15487
133-143

Indira Ginanti, Mulyadi Mulyadi

 10.21831/lt.v5i2.21515
144-153

Godlove Elioth Kiswaga, Anita Triastuti

 10.21831/lt.v5i2.22317
154-161

Aniceto Jordao de Araujo

 10.21831/lt.v5i2.10700
162-169

Makan Sacko, Youssouf Haidara

 10.21831/lt.v5i2.10192
170-178

Cipto Cipto

 10.21831/lt.v5i2.6908
179-188

Adhan Kholis

 10.21831/lt.v5i2.15490
189-198